РЕШЕНИЕ №378

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

                                                  

ОТНОСНО:Кандидатстване с проект по   програма ФАР.

         На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

І.Дава съгласие Община Велинград да кандидатства с проект по програма ФАР по BG2006/018-343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” по Компонент 2 „Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора”.

ІІ.За нуждите на проекта се предоставя сграда за период не по-малък от 5 години, която е публична общинска собственост и се намира на ул.”В.Левски” в УПИ №І, кв.384 по плана на гр.Велинград.

ІІІ.По сградата могат да бъдат извършвани строително ремонтни работи предвидени в проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply