РЕШЕНИЕ №33

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на общински терен: петно, находящо се в УПИ I – „за минерален плаж, търговия и услуги” в кв.156 по плана на гр. Велинград.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на Общински терен, а именно: петно с площ от 20кв.м.,находящо се в УПИ І – „За минерален плаж, търговия и услуги“, в кв.156 по плана на гр.Велинград, за срок от пет години– публична общинска собственост /АПОС №78 от 12.10.2009г./. 2.Определя начална конкурсна месечна наемна цена на горепосоченото петно в размер на 87,20лв. /осемдесет и седем лева и 0,20ст./ без ДДС. 3.Определя конкурсни условия съгласно Решение №170/27.03.2008г. на ОбС – Велинград: -създаване на нови работни места -монтаж на нов временен обект, съгласно новата визия -поддържане на чистота в района на обекта. 4.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса следните общински съветници: • С.Хисар • К. Шулев • И. Тюфекчиев • Л.Малинов

Резерви:1 Р.Ходжов 2. Ек. Каферинова

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.01.2012г., Протокол №2, точка 31 от дневния ред, по вх.№42/16.01.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply