РЕШЕНИЕ №34

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на помещение УПИ II – „ за младежки дом и обществени услуги” в кв. 47 по плана на гр. Сърница.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на Общински обект, а именно: помещение с площ от 17кв.м., находящо се на трети етаж в сграда за обществени услуги, УПИ ІІ- „За младежки дом и обществени услуги“, в кв.47 по плана на гр.Сърница, за срок от 10 / десет/ години – публична общинска собственост /АПОС №81 от 02.11.2009г./. 2.Определя начална месечна тръжна цена за горепосочения обект в размер на 39,10лв. /тридесет и девет лева и 0,10ст./ без ДДС. 3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: • ……

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.01.2012г., Протокол №2, точка 32 от дневния ред, по вх.№35/16.01.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply