РЕШЕНИЕ №35

ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване на право на проектиране за подземен водопровод от съществуващ водопровод РЕ ф90, преминаващ през полски път №000582 от КВС на землище гр. Сърница.

На основание чл. 21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.2 и чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Дава съгласието си за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за подземен водопровод от съществуващ водопровод РЕ ф90, преминаващ през полски път №000582 от КВС на землище гр.Сърница, Община Велинград и достига до водомерна шахта на границата на имота на възложителя, и подземен електропровод, което започва от съществуващ трафопост намиращ се в УПИ ІV . „Цех за конфекция“ в кв.41 по плана на гр.Сърница, преминава през ПИ №091121 /частна собственост/, за което има нотариално съгласие на собственика, преминава през полски път №000582 от КВС на землище гр.Сърница, Община Велинград и достига до разпределителното табло на границата на имота на възложителя 091045, захранващ инвестиционното намерение „Производство, търговия и услуги“ в ПИ №091045, местност „Лочките“ по КВС на гр.Сърница, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнеине на т.1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.01.2012г., Протокол №2, точка 33 от дневния ред, по вх.№46/16.01.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply