РЕШЕНИЕ №36

ОТНОСНО: Приемане стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2012-2015г. На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 от ЗОС и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

Приема стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2012 – 2015г. Приложение: Стратегия.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.01.2012г., Протокол №2, точка 34 от дневния ред, по вх.№50/16.01.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply