РЕШЕНИЕ №385

     От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13.

                                                  

ОТНОСНО:Изменение на решение №9/14.02.2008г.

         На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

2

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Изменя решение №9/14.02.08г., прието с протокол №2 на ОбС – Велинград, както следва:

         Определя представители на Община Велинград в общото събрание на АСОЦИАЦИЯ НА РОДОПСКИТЕ ОБЩИНИ, както следва:

         1.Иван Лебанов – Кмет на Община Велинград

         2.Мустафа Джамбаз – Председател на Общински съвет – Велинград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply