РЕШЕНИЕ №386

     От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13.

                                           

       ОТНОСНО:Изменение на Решение №97/26.02.2008г.      

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, писмо с вх.№004-14-95/25.08.08г. от МФ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Изменя т.4, раздел ІІ – Придобиване на ДМА – §5200, буква Б на Решение №97 от заседание на Общински съвет – Велинград на 26.02.2008г., както следва:

Т.4. Изграждане на канализационен колектор в кв.Лъджене, гр.Велинград – 234 970лв.

2.Приема увеличение на програмата за капиталови разходи и придобиване на ДМА за 2008г. съгласно писмо с вх.№004-14-95/25.08.08г. от МФ със 70 000лв.

3.Разпределя сумата от 179 269лв., получена от  преразпределяне на средства от програмата за капиталови разходи и придобиване на ДМА за 2008г. и отпусната субсидия съгласно писмо с вх.№004-14-95/25.08.08г. от МФ, както следва:

-80 000лв. за асфалтиране на улици в гр.Велинград;

-25 000лв. за ремонт на пречиствателна станция за питейна вода гр.Велинград;

-20 000лв. за ремонт на инфраструктурата в „Ръджова махала” гр.Велинград;

-9 750лв. за НСК на обект „Канализация на с.Драгиново” /финансиран от ПУДООС към МОСВ/;

-7 560лв. – за изграждане навес в стар гробищен парк в кв.Лъджене, гр.Велинград;

-7 508лв. – за демонтаж, изместване и монтаж на фонтан на кръгово движение в гр.Велинград;

-7 000лв. за ремонт клуба на инвалида кв.Лъджене, гр.Велинград;

-5 245лв. за ремонт на кухня в дом за стари хора „Ела”;

-4 566лв. за извършени СМР на бюст паметник на Никола Гяуров, гр.Велинград;

-3 000лв. за изготвяне на становище за съответствие на проекти „Ремонт и рехабилитация на околовръстен път Велинград” и „Канализация гр.Велинград”;

-6 200лв. за закупуване на ксерокс за нуждите на ОП „Център за МСБ”;

-2 000лв. за доставка и монтаж пешеходни светофари в гр.Велинград;

-1 440лв. за авторски надзор на обект „Канализация на с.Драгиново” /финансиран от ПУДООС към МОСВ/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply