РЕШЕНИЕ №387

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13.

                                           

       ОТНОСНО:Отмяна такса за издаване на удостоверение за регистрация на

                                                                    търговски обект.

         На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Отменя чл.11 от Наредба за търговската дейност на територията на Община Велинград – за издаване на удостоверение за регистрация на търговски обект.

2.Отменя чл.48, т.11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград – такса за издаване на удостоверение за регистрация на търговски обект.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply