РЕШЕНИЕ №390

     От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13.

                                               

 ОТНОСНО:Приемане численост и ср.м.бр.р.з.

         На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ПМС №198/08.08.2008г. за изменение на ПМС №175/24.07.07г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, численост и ср.бр.р.з. от 01.07.08г. и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1. Приема численост и ср.м.бр.р.з. на едно лице в бюджетните организации и дейности в Община Велинград в сила от 01.07.2008г. , както следва :

     Дейност

Численост на 01.07.08г

Ср.бр.з.

ФРЗ за 1 м.

1.

Общинска администрация

106,5

586.15

62.425

2.

Образование

- държавна дейност- ЦДГ

195.5

443.30

86 665

3.

Здравеопазване

25

441.96

         11 049

4.

Соц. Осигуряване, подп. и грижи

58

335.59

19 464

5.

ДДЛРГ-дом за деца

11

427.09

4 698

6.

Жил. Стр. и БКС

24.5

417.80

10 236

7.

Почивно дело

1

370.26

370

8.

Култура – щатни

19.5

370.26

7 220

9.

Музеи и худ. галерии

9

440.52

3 965

10.

Транспорт и съобщения

42.5

417.80

17 756

11.

Други д-сти по иконом.в т.ч.

65

- ОП”ИЦ за БИ “

9

437.71

3 939

- ОП” Сп. имоти и пазари”-постоянна щатна численост

          36

365.75

13 167

- Други дейности по икономиката

20

412.40

8 248

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply