РЕШЕНИЕ №391

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13.

                                             

   ОТНОСНО:Приемане численост и ср.м.бр.р.з.

         На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, ПМС №198/08.08.2008г. за изменение на ПМС №175/24.07.07г. за работните заплатите в бюджетните организации и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Приема основни месечни трудови възнаграждения на Кмета на Община Велинград,Кметовете на кметства и Кметски наместници в сила от  01.07.2008г., както следва :

         – Кмет на Община Велинград                   -      1 100лв.

         – Кмет на км.Грашево                               -        590лв.

         – Кмет на км.Драгиново                           -        770лв.

         – Кмет на км.Кръстава                              -        590лв.

         – Кмет на км.Медени поляни                    -        590лв.

         – Кмет на км.Пашови                                -        590лв.

         – Кмет на км.Побит камък                        -        590лв.

         – Кмет на км.Света Петка                         -        590лв.

         – Кмет на км. Сърница                             -        724лв.

         – Кмет на км. Абланица                                     -        471лв.

         – Кмет на км. Бирково                              -        471лв.

         – Кмет на км. Рохлево                              -        471лв.

         – Кмет на км.Бутрево                                -        440лв.

         – Кмет на км. Враненци                                     -        440лв.

         – Кмет на км. Горна Дъбева                     -        440лв.

         – Кмет на км. Цветино                              -        440лв.

         – Кмет на км. Чолаково                                     -        440лв.

         – Кмет на км. Юндола                              -        440лв.

         – Кметски наместник на с. Бозево           -        440лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply