РЕШЕНИЕ №394

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13.

                                               

 ОТНОСНО:Ликвидиране съсобственост на общ.имот в кв.101 на гр.Велинград. 

         На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2  от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Ликвидира съсобствеността чрез продажба в УПИ ХХІІ-7017, 7095, 7121, 7578 в кв.101 по плана на гр.Велинград на собствения си имот пл.№8141 с площ 236кв.м. частна общинска собственост, съгласно АЧОС 321/10.05.2008г. на „БЕЕВ ГРУП” ООД – Управител Бонка Атанасова Беева, собственост по Актуална скица  №1659/09.09.2008г. и нот.актове №122, том VІ, рег.№6349, дело №1101/12.12.07г.; №123, том VІ, рег.6350, н.дело №1102/21.12.07г.; №124, том VІ, рег. №6351, н.дело №1103/12.12.2007г. и №125, том VІ, рег.№6353, н.дело №1104/10.12.2007г. по пазарна цена, определена от лицензиран оценител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply