РЕШЕНИЕ №38

ОТНОСНО: Определяне представител на Община Велинград в «Булгард»ООД – Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, чл.26, чл.27, чл.28 и чл.29 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И: 1.Освобождава досегашния представител на Община Велинград в Общото събрание на „Булгард” ООД – Велинград – Георги Лазаров Панов, като задължава същия в срок до 20.02.2012г. да представи отчет за дейността си в дружеството за предходния мандат. 2.Упълномощава Екатерина Илиева Каферинова с ЕГН- …………. в качеството му на представител на Общината-съдружник да представлява Община Велинград в Общото събрание на „Булгард” ООД – Велинград. 3.Правото на глас относно: • Приемане, изменение и допълнение на дружествения договор; • Приемане и изключване на съдружници, както и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член. • Увеличаване и намаляване на капитала на дружеството. • Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях. • Вземане на решение за допълнителни парични вноски. • Решения за участие в други дружества. • Преобразуване и прекратяване на дружеството се упражнява от представителя на Общината след решение на Общински съвет – Велинград. 4.Представителите на общината в търговските дружества са длъжни да внасят писмен отчет в общинския съвет на следващия ден след провеждане на съответното заседание на органите за управление на дружеството, както и да предоставят всички материали, получени във връзка със заседанието. Те представят и писмени отчети за всички действия, извършени от тях като представители на общината. 5.Представителите на общината предоставят писмена информация за икономическите резултати и финансовото състояние на дружеството всяко шестмесечие в общинския съвет и на кмета на общината.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.01.2012г., Протокол №2, точка 37 от дневния ред, по вх.№60/23.01.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply