РЕШЕНИЕ №39

ОТНОСНО: Програма за управление на Община Велинград 2011-2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

Приема Програма за управление на Община Велинград 2011 – 2015г. Приложение: Програма.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.01.2012г., Протокол №2, точка 38 от дневния ред, по вх.№ 69/ 23.01.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова

Все още няма коментари.

Leave a Reply