РЕШЕНИЕ №40

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Община Велинград от «Спорт Бееви» АД.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.7 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград по чл.8, ал.2 от ЗОбС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от две години на Община Велинград от „Спорт Бееви” АД върху следния недвижим имот, собственост на дружеството: УПИ І-2385- „За стадион”, в кв.344 по плана на гр.Велинград, с площ от 24 200кв.м., ведно с построените в него – Стадион, състоящ се от футболно игрище, писти, трибуни, ограда и масивна сграда на два етажа със застроена площ от 774кв.м. – съблекалня и тренировъчни зали и козирка с площ от 215кв.м., при съседи на имота: имот пл.№6985, Ветеринарна лечебница и улица. 2.Упълномощава представителя на Община Велинград по Решение №21 от 05.12.2011г. прието с протокол №3 на ОбС – Велинград – Тодор Василев Ушев да присъства на общото събрание на акционерите на „Спорт Бееви” АД, като подпише протокола от Общото събрание на дружеството от името на Община Велинград с горепосочените параметри. 3.Упълномощава Кмета на Община Велинград след изпълнение на т.2 от настоящето решение да извърши всички законови процедури и сключи договор за безвъзмездно право на ползване на недвижимия имот.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.01.2012г., Протокол №2, точка 39 от дневния ред, по вх.№70/23.01.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply