РЕШЕНИЕ №399

     От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13.

          

ОТНОСНО:Удължаване възмездно срок на Договор за ОПС в  УПИ VІІІ-общ. кв.99 на с.Драгиново.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.56, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.11, ал.1, чл.37, ал.4 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Дава съгласието си за възмездно удължаване на Право на строеж за две години от датата на сключване Анекса към договора на името на Алиш Салихов Кафтанов, дадено съгласно Договор за замяна на отстъпено право на строеж върху общинска земя – вп.с вх.№1076, акт 228, том І, партида 1.2240 в УПИ №VІІІ-общ. в кв.99 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, общинска собственост, съгласно АЧОС №44/15.05.1998г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply