РЕШЕНИЕ №416

     От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13.

                                                  ОТНОСНО:Прекратяване трудовия договор на

                                                                    Управител ОП „Спортни имоти и

                                                                    пазари”.

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.55 от ЗОС, чл.12 и чл.21 от Правилника за дейността на ОП „СИП”и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

16

3

6

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Прекратява трудовия договор на Управителя на ОП „Спортни имоти и пазари” – Атанаска Георгиева Хрисчева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply