РЕШЕНИЕ №419

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13.

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №2/15.01.08г., прието с Протокол №1 на ОбС-Велинград

На основание  чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържа-ли се”

Брой гласове „негла-сували”

Брой “присъству-вали”

Общ брой общински съветници

15

0

10

1

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Изменя и допълва Решение №2/15.01.2008г. прието с Протокол №1 на ОбС-Велинград, както следва:

Избира за  Председател на Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации – Георги Л. Панов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply