РЕШЕНИЕ №423

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

                                                     

    ОТНОСНО:Избор на зам.Председател на ОбС-

                                                                            Велинград.

На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой

гласове „присъствали”

Общ брой общински съветници

16

8

3

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Избира за Заместник Председател на Общински съвет – Велинград – Александър Иванов Гагов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply