РЕШЕНИЕ №427

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

                                               

 ОТНОСНО:Определяне на ВрИД Управител на

                                                                      ‘ВКТВ’ ЕООД

На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ, чл.34, ал.1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

16

11

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Определя за временно изпълняващ длъжността Управител на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград до провеждането на конкурс –инж.Ибрахим Сюлейман Бухов с ЕГН-…………., адрес:с.Света Петка, ул.”Първи май” №7”а”.

         2.Упълномощава Председателя на ОбС – Велинград да сключи договор за възлагане на управление с ВрИД, със срок на договора до провеждане на конкурс и подписване на договор със спечелилия кандидат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply