РЕШЕНИЕ №428

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

                                                                         

  ОТНОСНО:Проект „Красива България”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

І. Потвърждава желанието на Община Велинград да участва с внесени за 2009 година проекти по Проект “Красива България”.

ІІ. Потвърждава следните обекти за участие:

-         Ремонт на обект “Общински детски комплекс” – реализиране на мерки за подобряване на топлотехническата ефективност – на стойност  296 167 лв.          /словом: двеста деветдесет и шест хиляди и сто шестдесет и седем лв/, като Община Велинград ще участва с 51% от стойността – в размер на 151 045 лв. /словом: сто петдесет и една хиляди и четиридесет и пет лв./;

-         Ремонт на Покрит плувен басейн – Подмяна на дограмата на сградата; ремонт на покрив и фасади с топлоизолация и нови мазилки; подмяна олуци и водосточни тръби; нови облицовки, филтрация, тръбна мрежа, автоматика, ел. инсталации; вътрешна хидроизолация, топлообменници и конструктивно укрепване – на стойност     285 830 лв./словом: – двеста осемдесет и пет хиляди и осемстотин и тридесет лв./, като Община Велинград ще участва с 51% от стойността в размер на 145 773 лв. /словом: сто четиридесет и пет хиляди и седемстотин седемдесет и три лв/;

- Ремонт на Къщата на Баба Ката Калпазанова – Ремонт на покрив, подмяна на олуци и                         водосточни тръби , ремонт и саниране на фасади и подпокривно пространство, смяна на дограмата, ел и ВиК инсталации, нивелиране и подмяна на дървените подове, основен ремонт на огради тротоари и стълбища – на стойност 160 988 лв./словом: – сто и шестдесет хиляди и деветстотин осемдесет и осем лв./, като Община Велинград ще участва с 51% от стойността в размер на 82 104 лв. /словом: осемдесет и две хиляди и сто и четири лв./.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                           /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply