РЕШЕНИЕ №430

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

                                             

 ОТНОСНО:Общинска програма за образователна

                                                                 интеграция.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Одобрява Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства 2008 – 2010г.

         Приложение:Общинска програма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply