РЕШЕНИЕ №439

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

                                                

  ОТНОСНО:Отчуждаване на части от имоти за

                                                                   направата на път.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 от ЗОС, чл.205 от ЗУТ, скица с №1809/08.10.08г., издадена от отдел „КРЗП” при Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         І.За направата на път от ул.“Цар Самуил“ до УПИ І-6544 в кв.473 по плана на Велинград се отчуждават части от имоти и се прилага влязъл в сила регулационен план, както следва:

         1.От имот пл.№6985 собственост на /временно общински/ целия с площ 391кв.м. – в улица с о.т.3047-3048- 360кв.м. – 92% от целия имот.

         2.От имот пл.№7346 – собственост на Борис Пеев, целия с площ от 32кв.м., в улица с о.т.3047-3048 – 32 кв.м. – 100% от целия имот.

         3.От имот пл.№6921 – собственост на Община Велинград, целия с площ 473кв.м., в улица с о.т.3048-3049-3050 473кв.м. – 100% от целия имот.

         4.От имот пл.№6547, собственост на „Металика-5” ЕООД, целия с площ 946кв.м., в улица с о.т.3049-3050 – 191кв.м. – 20% от целия имот.

         5.От имот пл.№6544, собственост на „Атвас” ЕООД, целия с площ 6431кв.м., в улица с о.т.3080-3071-3072-3047-3048-3049 – 1372кв.м. – 21,33% от имота.

         6.От имот пл.№6543, собственост на Янка Георг. Гаджанова, Мария Георг. Илиева, Мария Кост.Праматарова, Янко Дим. Янчовичин, целия с площ от 4540кв.м. – улица с о.т.3047-3072 – 246кв.м. – 5,42% от целия имот.

         7.От имот пл.№6545, собственост на Анка Лукова Иванова, Виолета Лукова Велева и „Атвас” ЕООД, целия с площ от 3026кв.м. – улица с о.т. 3072-3071 – 220кв.м. – 7,27% от целия имот.

         8.От имот пл.№6551 – собственост на Община Велинград, целия с площ 1357 кв.м. в улица с о.т.3071-3080-138кв.м. – 10,17% от целия имот.

         9.От имот пл.№6549, собственост на Иван Дим.Койнарев, целия с площ 756кв.м., в улица с о.т.3080-3049 – 7кв.м. – 2,27% от целия имот.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply