РЕШЕНИЕ №445

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

                                                

  ОТНОСНО:отдаване под наем на общ.земя в

                                                                    УПИ VІІІ, кв.48 на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на общинска земя, а именно: петно, с площ 122кв.м., за поставяне на временен търговски обект, находящо се в УПИ VІІІ, кв.48 по плана на гр.Сърница, за срок от пет години – публична общинска собственост АПОС №40 от 07.02.2008г.

         2.Определя начална месечна наемна цена за имота в размер на 488,00лв. без ДДС.

         3.Определя за членове на комисята по провеждане на търга следните общински съветници:

  • Лазар Белев
  • Атанас Дамов
  • Венцислав Еличин
  • Али Мареков

Резерва: Сергей Кичиков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply