РЕШЕНИЕ №451

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

                                              

    ОТНОСНО:Утвърждаване оценка на имот в

                                                                    кв.481 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №401/24.09.08г. на ОбС – Велинград  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ“ ООД гр.Пазарджик за общинската част – имот пл.№8198 с площ 10кв.м. в УПИ №ХІІІ-6563 в кв.481 по плана на гр.Велинград в размер на 1400лв. /хиляда и четиристотин лева/ за заплащане от Димитър Георгиев Калоянов и Веселин  Георгиев Калоянов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply