РЕШЕНИЕ №453

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

                                               

   ОТНОСНО:Утвърждаване оценка в УПИ ХІІІ-

                                                                     565, кв.53 на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ“ ООД гр.Пазарджик за закупуване земя от Шукри Юсеинов Боризанов и Фатме Кемилова Боризанова по Удостоверение за признато право на строеж №1730/21.12.1966г. в УПИ №ХІІІ-565 с площ 470кв.м. в кв.31 по плана на гр.Сърница в размер на 2 804,20лв. /две хиляди осемстотин и четири лева и 0,20ст./.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply