РЕШЕНИЕ №455

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

                                                  

ОТНОСНО:Утвърждаване оценка в УПИ ХІ-

                                                                     ОбНС, кв.418 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ“ ООД гр.Пазарджик за закупуване земя от Антон Августов Летев по Договор за ОПС от 21.10.1985г. в УПИ №ХІ-ОбНС с площ 286кв.м. в кв.418 по плана на гр.Велинград, в размер на 9323,00лв. /девет хиляди триста двадесет и три лева/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply