РЕШЕНИЕ №456

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

                                               

   ОТНОСНО:Утвърждаване оценка в УПИ ХVІ-

                                                                     344, кв.43 на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ“ ООД гр.Пазарджик за закупуване земя от Ахмед Салих Мустафа по Удостоверение за признато право на строеж от 21.02.1968г. в УПИ №ХVІ-344 в кв.43 по плана на гр.Сърница, Община Велинград – 552кв.м. в размер на 3 017,20лв. /три хиляди и седемнадесет лева и 0,20ст./

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply