РЕШЕНИЕ №457

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

                                           

       ОТНОСНО:Утвърждаване оценка в УПИ ХХ-

                                                                     Общ., кв.418 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ“ ООД гр.Пазарджик за закупуване земя от Иван Ангелов Тасев и Елена Симеонова Тасева по Договор за ОПС от 21.10.1985г. в УПИ №ХХ-общ. с площ 144кв.м. в кв.418 по плана на гр.Велинград в размер на 3 507,80лв. /три хиляди петстотин и седем лева и 0,80ст./.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply