РЕШЕНИЕ №459

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

                                             

     ОТНОСНО:Утвърждаване оценка в УПИ ІІ,

                                                                     кв.94 на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Решение №342/05.08.08г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ“ ООД гр.Пазарджик за възмездно удължаване на Договор за ОПС за две години на името на Добрин Борисов Бакалов в УПИ №ІІ-общ. В кв.94 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, в размер на 388,80лв. /триста осемдесет и осем лева и 0,80ст./

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply