РЕШЕНИЕ №464

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

                                             

    ОТНОСНО:Промяна предназначението на зем.

                                                                   земя в землището на с.Чолаково.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Дава съгласие за промяна на предназначетието на земеделска земя с начин на трайно ползване „изоставена нива“, девета категория, в м.“Баховка“ в землището на с.Чолакова, целия с площ от 3,093дка, имот с кадастрален номер 012053.

         2.Приема подробен устройствен план за промяна предназначението на имот, кад.№012053 в м.“Баховка“ в землището на с.Чолакова, целия с площ от 3,093дка, означен като УПИ LІІІ53 – „За водоем” с площ от 3 093кв.м.

         3.Обявява УПИ LІІІ53 – „За водоем” в м.”Баховка” в землището на с.Чолакова, целия с площ от 4 093кв.м. за публична общинска собственост.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply