РЕШЕНИЕ №466

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.08г. с протокол №14.

                                                

 ОТНОСНО:Кандидатстване по Оперативна

                                                                    програма.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Дава съгласие за кандидатстване на Община велинград по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устройство и интегрирано градско развитие“, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска4, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-03/2008: „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply