РЕШЕНИЕ №316

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.

               

 ОТНОСНО:Разкриване на ПДГ в с.Чолаково.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с подобряване достъпа до образование и обучение, както и осигуряване на пълне обхват на децата в малките населени места и след проведено гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

         Разрешава откриването на една ПДГ в с.Чолаково към ОУ „Д-р Петър Берон“ с.Бирково.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                        /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply