РЕШЕНИЕ №317

         От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.

                ОТНОСНО:Одобряване на сума за ФК

                                „Чепинец“.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведено поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

         Одобрява сумата от 20 000лв. /двадесет хиляди лева/ за издръжка на ФК „Чепинец“.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                        /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply