РЕШЕНИЕ №319

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.

            

    ОТНОСНО:Проект „Красива България“

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и след проведено поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

         1.Потвърждава желанието на Община Велинград да участва с внесени от 2007г. проекти по програма „Красива България“.

         2.Потвърждава следните обекти за участие:

         -Ремонт стара сграда на Общинска администрация на стойност – 198 242лв. /сто деветдесет и осем хиляди двеста четиридесет и два лева/.

         -Ремонт на ОУ „Георги Бенковски“ на стойност 199 380лв. /сто деветдесет и девет хиляди триста и осемдесет лева/.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                        /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply