Сесия 2006-02-23

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.РЕШЕНИЕ 57
  2. Програма за реализация на общински план за развитие 2006-2007г. РЕШЕНИЕ 58
  3. Докладна записка от д-р Савова относно осигуряване на средства. РЕШЕНИЯ 59
  4. Предложение от д-р Савова относно промени в структурата на “МБАЛ”. РЕШЕНИЕ 60
  5. Участие на Община Велинград в проект “Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини”. РЕШЕНИЕ 61
  6. Актуализиране състава на временна комисия за изпълнение на приватизационните, концесионните  и дружествени договори. РЕШЕНИЕ 62
  7. Конкурс за отдаване под наем на помещения в кв.15 и кв.134 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 63
  8. Обособяване на ново петно и провеждане на конкурс в кв.42 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 64
  9. Удължаване срока на договори за отдаване под наем на три броя петна. РЕШЕНИЕ 65

10. Провеждане на международен Джаз-фестивал за периода 18-27 август 2006г. РЕШЕНИЕ 66

11. Попълване на кадастралния план в кв.22 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 67

12. Попълване на кадастралния план в кв.39 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 68

13. Попълване на кадастралния план в кв.75 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 69

14. Попълване на кадастралния план в кв.3442 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 70

15. Изменение на рег.план в кв.1131 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 71

16. Ликвидиране на съсобственост в кв.142 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 72

17. Приемане оценка на имот в кв.101 на гр.Велинград по решение №24/2006г. РЕШЕНИЕ 73

18. Приемане оценка на имот в кв.420 на гр.Велинград по решение №25/2006г. РЕШЕНИЕ 74

19. Продажба на общежитие при болница. РЕШЕНИЕ 75

20. Кабелно радио – Велинград. РЕШЕНИЕ 76

21. Издаване на разрешение за преминаване на ел.кабел в с.Св.Петка. РЕШЕНИЕ 77

22. Разрешение за благоустройство на тротоарна площ на улица с ос.т.198Адо ос.т.№206Е. РЕШЕНИЕ 78

23. ЧИПР в кв.278 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 79

24. Разрешение за надстрояване на сграда в кв.75 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 80

25. Изменение на плана на регулация в кв.408 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 81

26. Ново застроително петно в кв.226а по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 82

27. Приемане план-програма за честване на 50 год.творческа дейност на Н.Гяуров. РЕШЕНИЕ 83

28. Съгласие за съфинансиране на проект за публично частни партньорства-2бр. проекто решения. РЕШЕНИЕ 84

29. Произнасяне на ОбС по преписка на Районна прокуратура за УПИ ІХ, кв.14 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ 85РЕШЕНИЕ 86

30. Изменение на решение №51/2006г.  РЕШЕНИЕ 87

31. Отпускане на средства за закупуване на компютри за нуждите на Общинска администрация.РЕШЕНИЕ 88,

32. Даване съгласие за ОПС на Малин Чулев от кв.Анезица.  РЕШЕНИЕ 89

33. Питания.

Коментарите са изключени!