РЕШЕНИЕ №2

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.11.2011г. с протокол №2.

 ОТНОСНО: Определяне възнаграждението на Председател Общински съвет – Велинград

         На  основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

         Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

         Определя месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет – Велинград, при пълно работно време в размер на основната месечна работна заплата на Кмета на Община Велинград, като същия има правата по чл.26, ал.2 от ЗМСМА.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply