РЕШЕНИЕ №4

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.11.2011г. с протокол №2.

 ОТНОСНО: Избор на Заместник председател на Общински съвет – Велинград

         На  основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

15

0

13

28

29

         Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

         Избира за Заместник Председател на Общински съвет – Велинград – Реджеп Кемил Ходжов.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply