РЕШЕНИЕ №7

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.11.2011г. с протокол №2.

 ОТНОСНО: Избор на  временна комисия за промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

         На  основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

         Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

Избира временна седемчленна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация в състав:

         1.Неби Бозов

         2.Тома Пачалов

         3.Али Мареков

         4.Тодор Ушев

         5.Александър Гагов

         6.Йордан Аршинков

         7.Реджеп Ходжов

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply