Общински план за развитие 2014-2020 на община Велинград

     Общинска администрация съвместно с  Общински съвет – Велинград стартира  процедура за подготовка на проект на Общински план за развитие 2014-2020 на община Велинград съгласно изискванията на ЗРР, ППЗР и  Методическите указания на МРРБ за разработване на стратегическите документи за регионалното развитие. Със Заповед на Кмета на общината и с Решение на Общинския съвет са сформирани комисия и работни групи.

     Дейностите по подготовката на плана стартират с изготвяне на анализ на икономическото и социално развитие на Община Велинград и ще приключат с обществено обсъждане и приемането му от Общинския съвет през месец септември – октомври 2013 год.

     С разработването и приемането на този изключително важен  планов документ ще бъде формулирана визията и  определени целите, основните приоритети и дейности за осигуряване на устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината през следващия седемгодишен период. Изготвянето на Общинския план за развитие ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали в Националната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на Южен централен район, както и с бъдещата Областната стратегия за развитие на Област Пазарджик.

     Всеки етап от процеса на изготвяне на Общинския план за развитие 2014-2020 г., както и предстоящите срещи на работните групи ще бъдат отразявани в медиите и в сайта на общината.

     На интернет страницата на община Велинград http://m.velingrad.bg/ , раздел обяви, са публикувани материали във връзка с подготовката на проект за Общинския план за развитие 2014-2020 на община Велинград.

     Чрез осигуряване на публичност, партньорство и гражданско участие в отделните етапи и нива от разработването на Общинския план за развитие, целим осигуряването на прозрачност и активно обществено участие в процеса на планиране, наблюдение и оценка.

     Приканваме всички граждани и заинтересовани страни да изразят своята позиция и направят своите предложения, свързани с процеса на планиране и развитие на Община Велинград през следващите седем години.

     Очакваме Вашите въпроси, мнения, препоръки и предложения във всички сфери – икономическо развитие, инфраструктура, екология, социална сфера, човешки ресурси и други на e-mail: velingrad2020@abv.bg

1. Съобщение тук.

2.Структура на ОПР тук.

3. Заповед за комисия тук.

4. Заповед работни групи тук.

5. Решение на ОбС тук.

6. Методически указания тук.

Коментарите са изключени!