РЕШЕНИЕ №129

Относно: Приемане на Схема за петна за разполагане на ПОТ по смисъла на чл.56 от ЗУТ на бул.”Съединение”.

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговия – маси, кабини и др., съгласно чл.56 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

1

1

14

16

29

            Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            Не одобрява Схема за разполагане на ПОТ по бул.”Съединение” – ЦГЧ.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №1 от дневния ред, по вх.№307/15.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!