РЕШЕНИЕ №130

Относно: Ликвидиране съсобственост чрез продажба на общински имот в кв.53 по плана на гр.Сърница.

На основание чл.21 ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и чл.22, ал.3 от ЗОС, Доклад за ликвидиране на съсобственост и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

0

0

16

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Ликвидира съсобствеността чрез продажба на:

            -общински имот, представляващ имот пл.№1140 /хиляда сто и четиридесет/ с площ 170 /сто и седемдесет/ кв.м., попадащ в УПИ №ІІІ /три-римско/, отреден за имоти пл.№1039 /хиляда тридесет и девет/, л.№1037 /хиляда тридесет и седем/ и пл.№1140 /хиляда сто и четиридесет/ в кв.53/петдесет и три/ по плана на гр.Сърница, Община Велинград частна общинска собственост, съгласно АЧОС №693/21.01.2013г. на Реджеп Салихов Османджиков.

            2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик по оценителен протокол от 07.03.2013г. в размер на 1360,00лв. /хиляда триста и шестдесет лева/ без ДДС за заплащане от Реджеп Салихов Османджиков.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №2 от дневния ред, по вх.№269/04.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!