РЕШЕНИЕ №131

Относно: Ликвидиране съсобственост  чрез продажба на общински имот в кв.9 по плана на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и чл.22, ал.3 от ЗОС, Доклад за ликвидиране на съсобственост и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

0

0

16

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Ликвидира съсобствеността чрез продажба на:

            -общински имот, представляващ имот пл.№1218 /хиляда двеста и осемнадесет/ с площ 80 /осемдесет/кв.м., попадащ в УПИ №ХІІІ /тринадесет-римско/-194 /сто деветдесет и четири/ в кв.9 /девет/ по плана на с.Драгиново, Община Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №702/21.02.2013г. на Алиш Мехмедов Манушов и Мустафа Мехмедов Манушов.

            2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик по оценителен протокол от            26.03.2013г. в размер на 600,00лв. /шестстотин лева/ без ДДС за заплащане от Алиш Мехмедов Манушов и Мустафа Мехмедов Манушов.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №3 от дневния ред, по вх.№279/10.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!