РЕШЕНИЕ №133

Относно: Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ на „ЕТОН”АД гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.40, ал.2 и §7 на Решение №96/23.02.2012г. на ОбС – Велинград и т.1 на Решение №19/31.01.2013г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

0

0

16

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ собственост на „ЕТОН”АД – Велинград с ЕИК -200376054 с дължина на водопровода в общинска земя 2823,00м. /две хиляди осемстотин двадесет и три метра/в улична регулация, диаметърът на водопровода е Ф=87 /осемдесет и седем/мм от PPR и площ на сервитута 1939,40 /хиляда деветстотин тридесет и девет цяло и четиридесет стотни/кв.м., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода /сервитута/ е 9697,00 /девет хиляди шестстотин деветдесет и седем/лв. без ДДС.

            2.Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №5 от дневния ред, по вх.№280/10.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!