РЕШЕНИЕ №135

Относно: Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ на ЕТ „Красимира Дафова-99” гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.40, ал.2 и §7 на Решение №96/23.02.2012г. на ОбС – Велинград и т.1 на Решение №22/31.01.2013г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

0

0

16

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ собственост на ЕТ „Красимира Дафова-99” – Велинград с ЕИК-130124211 с дължина на водопровода в общинска земя 148м./сто четиридесет и осем/м. в улична регулация с диаметър на водопровода Ф=25 /двадесет и пет/мм  от PPR и площ на сервитута 92,5 /деветдесет и две цяло и пет десети/кв.м.,  като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода /сервитута/ е 463лв./четиристотин шестдесет и три лева/ без ДДС.

            2.Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №7 от дневния ред, по вх.№274/08.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!