РЕШЕНИЕ №136

Относно: Продажба на недвижим имот – масивна едноетажна постройка, находяща се в кв.134 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

15

0

1

16

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие за продажба на следния свой собствен недвижим имот: масивна едноетажна постройка със ЗП=47кв.м., с кад.№7932, ведно със съответните права, с вход от ул.”Св.Св.Кирил и Методий”, построена в УПИ VІ в кв.134 по плана на гр.Велинград, кв.Лъджене, бул.”Съединение” №218 чрез публично оповестен търг с тайно наддаване, като пазарната цена се определи от лицензиран оценител и се одобри от ОбС.

            2.Определя за членове на комисията следните общински съветници:

…………………..

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №8 от дневния ред, по вх.№241/19.03.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!