РЕШЕНИЕ №137

Относно: Продажба на общински имот в кв.35 по плана на с.Юндола и одобряване на оценка за ОПС от лицензиран оценител.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, Доклад и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

0

0

16

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

             1.Дава съгласие за продажба на общински недвижим имот – УПИ №Х /десет-римско/ -245 /двеста четиридесет и пет/, целият с площ 1670 /хиляда шестстотин и седемдесет/кв.м. в кв.35 /тридесет и пет/ по плана на с.Юндола, Община Велинград, частна общинска собственост съгласно АЧОС №700/28.02.2013г.

            2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за заплащане от Иван Алипиев Войновски, Пламен Алипиев Войновски и Мая Костадинова Станудина на стойност от 58 495,80лв. /петдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и пет лева и 80ст./ с ДДС.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №9 от дневния ред, по вх.№283/11.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!