РЕШЕНИЕ №138

Относно: Продажба на общински имот в кв.28 по плана на с.Драгиново и одобряване на оценка от лицензиран оценител.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, Доклад и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

0

0

16

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие за продажба на общински  недвижим имот – УПИ №ІХ /десет-римско/ -1189 /хиляда сто осемдесет и девет/ – „За търговия и услуги” с площ 365 /триста шестдесет и пет/ кв.м. в кв.28 /двадесет и осем/ по плана на с.Драгиново, Община Велинград, частна общинска собственост съгласно АЧОС №666/25.06.2012г.

            2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за заплащане от ЕТ „АГРО-АРАПОВ-СЕРАФИМ АРАПОВ”, ЕИК 030105391, представляван от Серафим Манушов Арапов на стойност от 3308,20лв. /три хиляди триста и осем лева и 20ст./ с ДДС.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №10 от дневния ред, по вх.№290/12.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!