РЕШЕНИЕ №139

Относно: Продажба на общински недвижим имот в кв.67 по плана на гр.Сърница и одобряване на оценка.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.43, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

0

0

16

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие за продажба на общински  недвижим имот – УПИ №ХVІ /шестнадесет-римско/ – 1155 /хиляда сто петдесет и пет/, кв.67 /шестдесет и седем/ с площ 746кв.м. /седемстотин четиридесет и шест кв.м./ по плана на гр.Сърница, Община Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №701/20.02.2013г. на Реджеп Салих Кьосей.

            2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за заплащане от Реджеп Салих Кьосей, гр.Сърница, Община Велинград на стойност 6525,40лв. с ДДС /шест хиляди петстотин двадесет и пет лева и 0,40ст. с ДДС/.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №11 от дневния ред, по вх.№297/15.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!