РЕШЕНИЕ №140

Относно: Продажба на общински недвижим имот в кв.11 по плана на с.Кръстава и одобряване на оценка.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.43, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.22, ал.3 от ЗОС, Доклад и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

0

0

16

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие за продажба на общински  недвижим имот – УПИ №V /пет-римско/-331 /триста тридесет и едно/ с площ 399кв.м. /триста деветдесет и девет кв.м./ в кв.11 /единадесет/ по плана на с.Кръстава, Община Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №414/19.12.2008г. на Али Реджеп Салих и Айша Мехмед Салих.

            2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за заплащане от Али Реджеп Салих и Айша Мехмед Салих, с.Кръстава, Община Велинград на стойност 1834,00лв. с ДДС /хиляда осемстотин тридесет и четири лева с ДДС/.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №12 от дневния ред, по вх.№298/15.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!