РЕШЕНИЕ №142

Относно: Одобряване на  изработен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП – план за регулация в кв.25А по плана на с.Света Петка.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.62а, ал.3 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 и във връзка с чл.134,ал.1, т.1 от ЗУТ, съгласно чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, становище на Гл.архитект и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

0

0

16

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Дава съгласие за одобряване на изработения проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ урегулиран поземлен имот №І – озеленяване в кв.25А по плана на с.Света Петка, Община Велинград, като предвижда за сметка на същия да се образуват два нови урегулирани поземлени имоти №І – „За килимарски цех” и №ІІ-348 в същия квартал.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.05.2013г., Протокол №8, точка №14 от дневния ред, по вх.№300/15.04.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!